اخبار برگزیده

برای تویی که آنقدر دوری و آنقدر نزدیک که در خاطر من نمی گنجی ....

انگاری گیر کرده ام توی یک بحران روحی شدید ....

هر روز و هر شب دارم برایت نامه می نویسم ... برای تویی که دوری و نزدیک ....اما هیچکدام را نمی توانم پست کنم یا حتی به تو برسانم.... هر روز اشتباهی که کرده ام را از صبح که بیدار می شوم مرور می کنم و حتی از دو هفته قبل تا حالا شب هایی بوده که خواب اشتباهم  را هم دیده ام اما یک جایی از زندگیم معلق مانده ام که نمی توانم برایی بگویم.... اگر برایت بنویسم که آهای فلانی که من در قبال تو اشتباه کردم موضوع از این قرار بوده و من نمی خواستم این اشتباه را انجام بدهم و اصلا من درست متوجه هیچ چیزی نشده بودم راز مگویی را باز کرده ام که آخرش معلوم نیست کجا این کلاف بسته می شود و اگر هیچ چیزی نگویم که می شود مثل تمام این هجده روز که تمام فکرم و قلبم درد می کند و هر ثانیه اش به این فکر می کنم که من چه اشتباه بزرگی کرده ام .... کاش یک طوری بشود که خودت حرف بزنی ...کاش طوری بشود که بیایی و بگویی آها فلانی از دست تو ناراحتم تا من جور دیگری بدون اینکه از راز مگوی دیگری مجبور باشم مایه بذارم ماجرا را برایت تمام و کمال بگویم .... کاش یک کلمه ...یک پیام ....یک حرف بگویی .... نمی دانی هر روز وقتی یاد تو و اشتباهی که کرده ام می افتم ناخداگاه چقدر اشک میریزم....فکر می کنم اولین بار است توی زندگیم که اینطوری گیر کرده ام  توی جایی که نه راه پس دارم نه پیش ...  من هر ثانیه این هجده روز را به تو فکر کردم و هرروز اشک ریختم بابت اشتباه خودم .....خواهش می کنم به من فکر کن و با من حرف بزن ....تو اگر ندانی که من شهامت اعتراف به اشتباهم را دارم اما نمی توانم آدم دیگری را این وسط خراب کنم پس چهی باید بداند ؟ مگر چند نفر توی این دنیا هست که من بتوانم با او از موهای تراشیده ی استاد حرف بزنم و های های اشک بریزم؟ مگر چند نفر توی دنیا هستند که من اینجوری دلم برایش تنگ بشود و هجده روز تمام هر لحظه به او فکر کنم؟..... مگر چند نفر توی دنیا هست که  روزی که اصلا منتظرش نیستم سرزده ساعت دوازده، شب مرا رنگی کند؟.... بیا و یک کلمه بگو ....یک حرف یک پیغام .... 

بیا و امشب هم درست مثل همان شنبه شبی که دلم را بعد از مدت ها شاد کردی حرفی بزن و پیامی بده ...


برای تویی که آنقدر دوری و آنقدر نزدیک که در خاطر من نمی گنجی ....

برای تویی که آنقدر دوری و آنقدر نزدیک که در خاطر من نمی گنجی ....

برای تویی که آنقدر دوری و آنقدر نزدیک که در خاطر من نمی گنجی ....

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها